loading..

صبحانه بخوریم یا نخوریم؟

عده ای معتقدند قبل از ورزش صبحگاهی نباید صبحانه خورد و بعد از ورزش میتوان با صبحانه به بدن کمک کرد امیر روح بخش دبیر کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی خراسان به این سوال پاسخ می دهد