loading..

کمیته آموزش و پژوهش هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی


این کمیته به منظور ارتقا سطح دانش اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی می نماید ، از بهترین اساتید در موضوعات مختلف دعوت می شود و تجهیزات به روز آموزش استفاده میگردد تا شرکت کنندگان در پایان نسبت به عنوان دوره دارای اطلاعات کاربردی شوند.


دوره های فدراسیون : منظور دوره هایی است که از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی کشور جهت برگزاری به هیات های شهرستان ابلاغ میشود ، شرکت کننده در پایان مفتخر به دریافت مدرک فدراسیون پزشکی ورزشی کشور می شود.

دوره های هیات : منظور دوره هایی است که هیات پزشکی با توجه به درخواست عمومی و نیازمندی شهرستان اقدام به برگزاری می ناید ، در این دوره ها شرکت کنندگان در پایان مدارک صادر شده از هیات پزشکی ورزشی را دریافت می نمایند.

دوره های مشترک : منظور دوره هایی است که هیات پزشکی ورزشی با همکاری هیات های ورزشی دیگر یا مراکز فنی حرفه ای یا آموزشی دیگر برگزار می کند، شرکت کنندگان در پایان مدارک صادر شده با تایید هیات پزشکی ورزشی و مجری دوره را دریافت می کنند.