loading..


راهنمای تکمیل صدور فرم گزارش حادثه ورزشی


مسئولین رشته های مختلف ورزشی لازم است قبل از برگزاری مسابقات ، تمرینات، کلاس های آموزشی و ماموریت های ورزشی فرم گزارش حادثه  ورزشی را از هیئت های پزشکی ورزشی استان مربوطه تهیه و در صورت بروز حوادث ورزشی به شرح زیر نسبت به تکمیل و صدور آن اقدام نمایند.

1 – هنگام وقوع حادثه ورزشی فرم گزارش حادثه به طور دقیق، خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل گردد. فرم های گزارش حادثه ناقص و یا مخدوش  فاقد اعتبار می باشند.

2- در صورت حضور پزشک و یا پزشکیار فرم گزارش حادثه توسط ایشان تایید گردد.

3- حداکثر ظرف 2 هفته از تاریخ وقوع حادثه نسبت به تهیه و ارائه فرم تایید شده گزارش حادثه به هیئت  پزشکی ورزشی استان و یا نزدیک ترین  اداره تربیت بدنی شهرستان / بخش و یا حوزه اقدام گردد.

4- کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی استان پس از بررسی و تایید نهایی فرم گزارش حادثه نسبت به ثبت و ممهور نمودن  آن  به مهر هیئت پزشکی  ورزشی استان اقدام نماید.

5- نسخه اول فرم مخصوص الصاق به معرفی نامه و یا مدارک درمانی ارائه شده از سوی مصدوم جهت دریافت هزینه درمانی می باشد و نسخه دوم مخصوص بایگانی در سوابق دبیرخانه هیات پزشکی ورزشی استان در نظر گرفته شده است.

تذکر:

ارائه خدمات و یا  پرداخت هزینه های درمانی به فرد مصدوم منوط به تایید نهایی فرم حادثه ورزشی توسط هیئت پزشکی ورزشی استان می باشد  و در غیر این صورت فدراسیون پزشکی ورزشی تعهدی در این خصوص ندارد.