loading..
خطاها و سرویس های والیبال چگونه است؟

خطاها و سرویس های والیبال چگونه است؟

خطاها و سرویس های والیبال چگونه است؟

چکیده

همان طور که در مقاله ی مربوط به توضیحات و قوانین والیبال گفته شد، این ورزش ورزشی گروهی و پر تحرک و با نشاط است و اکثر افراد خواهان این ورزش هستند و این ورزش را دوست دارند. در این مقاله با من همراه باشید.

مقدمه

در زمین والیبال چرخش بازیکنان در مناطق زمین، در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام می شود. چرخش زمانی انجام می شود که وقتی که یک تیم سرویس را می زند، اگر تیم مقابل امتیاز سرویس را بگیرد، چرخش صورت می گیرد. چرخش به این صورت است که بازیکن منطقه ۱ به منطقه ۶، منطقه ۶ به منطقه ۵، منطقه ۵ به منطقه ۴، منطقه ۴ به منطقه ۳، منطقه ۳ به منطقه ۲ و منطقه ۲ به منطقه ۱ جا به جا می شوند.

مناطق زمین والیبال

منطقه۱: پشت منطقه ۲، قسمت عقب زمین قرار دارد.

منطقه۲: در قسمت زیر تور و در قسمت راست زمین قرار دارد.

منطقه ۳: در قسمت زیر تور و در وسط زمین قرار دارد.

منطقه ۴: این منطقه در قسمت زیر تور طرف چپ زمین قرار دارد.

منطقه ۵: در پشت منطقه ۴ و در قسمت عقب زمین قرار دارد.

منطقه۶: این منطقه پشت منطقه ۳ زمین قرار دارد.

رشته والیبال ضربه هایی هم دارد، سرویس، ساعد و آبشار

سرویس

هر مسابقه والیبال با زدن سرویس شروع می شود، که برای زدن سرویس یکی از بازیکنان تیم پشت خط عرضی زمین خود قرار می گیرد و پشت آن می ایستد و بعد توپ را به هوا می اندازد و در حالی که دستانش حالت کشیده دارد و به سمت توپ می برد، به توپ ضربه می زند و آن را پرتاپ می کند. بازیکن می تواند سرویس را به صورت ساده هم بزند، یعنی موقع ضربه به توپ از زمین جدا نمی شود و به شکلی آرام به توپ ضربه می زند، که به این سرویس، سرویس تنیسی می گویند. اگر تیمی در ست و گیم اول سرویس بزند، در ست بعد تیم مقابل سرویس را می زند.

شما هم اگر ورزش والیبال را دوست دارید و دوست دارید بازی کنید و سرویس و ضربه های خوبی به توم بزنید، می توانید توپ مخصوص والیبال و با کیفیت این ورزش را از سایت هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی سفارش دهید.

سه نوع سرویس اصلی در والیبال انجام می شود، موجی، چرخشی و پرشی

سرویس موجی: سرویس موجی سرویسی است که توپ بدون چرخش برای سرویس زده می شود و حرکت می کند، به سرویس موجی سرویس شناور هم می گویند. چون توپ در این سرویس همان طور که از اسمش پیداست حرکات موجی و شناوری دارد و توپ حرکات غیر قابل پیش بینی دارد. در این سرویس توپ به هوا زده می شود و ممکن است که به طرف راست یا چپ برود و یا به طور ناگهانی به پایین بیفتد.

سرویس چرخشی: در این نوع سرویس بازیکن توپ را به طرف بالا و با سرعت بالا و خوبی توپ را به طور کامل چرخ می دهد. کسی که سرویس می زند توپ را از ارتفاع بیشتری به طرف جلو پرتاپ می کند. این نوع سرویس حرکت های قابل پیش بینی دارد و به همین دلیل کنترل حرکات این سرویس به دلیل این که سریع است و سرعت دارد، مشکل است.

سرویس پرشی: این سرویس نوع مرسوم سرویس زدن در والیبال است و بیشتر سرویس پرشی استفاده می شود. در این سرویس پرتاپ توپ نسبتا بلندتر و بالاتر توسط بازیکن سرویس زن انجام می شود. این گونه که سرویس زن تقریبا سه قدم دورتر از خط عرضی و خط سرویس می رود و بعد به بالا پرش می کند و با ضربه و قدرت به توپ ضربه می زند و مثل ضربه آبشار با تمام قدرت و سرعتی که دارد به توپ ضربه وارد می کنند. این کار باعث می شود که قدرت و سرعت بیشتری به توپ وارد شد و توپ با قدرت پرتاپ می شود. بیشتر و اکثر سرویس های پرشی که زده می شود با سرویس چرخشی و یا سرویس موجی همراه است و با بعضی حرکات این سرویس ها همراه است.


ضربه ساعد

بازیکن برای ضربه ساعد، به حالت نشسته یا نیمه ایستاده در زمین قرار می گیرد. به طوری که دو دست خود را در کنار هم قرار می دهد و مشت هم می کند، به گونه ای که دو انگشت شصت خود را بدون این که خم کند در کنار هم قرار می دهد و بعد با مچ دست یا ساعد خود ضربه محکمی به توپ می زند و توپ را در موقعی که نزدیک است به زمین بخورد و توپ خیلی پایین است را؛ جمع می کند.

ضربه آبشار

این ضربه به گونه ای است که مهاجم در طول بازی با کمک ۴ انگشت دست خود و به طور چسبیده به هم  به بالا می پرد و به توپ ضربه می زند و آن را با قدرت به زمین حریف می زند.

خطاهای ورزش والیبال

اگر توپ هنگامی که می خواهد از تور عبور کند، به تور یا آنتن برخورد کند، خطا به حساب می آید.

تیمی که بیش تر از ۳ بار توپ را دریافت کند و لمس کند، البته دفاع  کردن به عنوان تماس محسوب نمی شود.(همان ضربه سرویس)

اگر که هنگامی که بازیکن سرویس می زند، پای او روی خط عرضی قرار داشته باشد، خطا ست  و باید از پشت خط سرویس خود را بزند.

اگر توپ از خارج از ناحیه آنتن بگذرد. چون توپ فقط می تواند از بالای تور و بین دو آنتن عبور کند و بگذرد.

اگر بازیکن توپ را به مدت طولانی در دست خود نگه دارد و آن را حمل کند خطا محسوب می شود، بازیکن می تواند فقط لحظه ای می تواند آن را نگه دارد. و یا این که توپ را هل دهد که حمل توپ می شود.

اگر بازیکنی از خط افقی تور بگذرد و عبور کند و یا این که یکی از بازیکنان حریف را لمس کند و با آن تماس داشته باشد.

اگر یکی از بازیکنان تیم، به نحوی مانع بازی یکی از بازیکنان تیم مقابل و حریف شود.

اصطلاحات تخصصی در والیبال

دیپ: این کار و این اصطلاح در والیبال به معنی جای خالی است. این کار انداختن توپ به نحوی آرام است و بازیکن با نوک انگشتان به توپ می زند و به پشت مدافعان روی تور است.

پایپ: پایپ ضربه آبشاری است که از منطقه ۶و پشت خط یک سوم زده می شود.

نتیجه گیری

ورزش والیبال ورزشی است که شما می توانید همه اوقات به صورت تفریح، و یا حرفه ای انجام دهید. در منزل، سالن، پارک و غیره. اگر این ورزش را دوست دارید می توانید به صورت حرفه ای این ورزش را دنبال کنید.

05 خرداد 1400