loading..

آسیب های ورزشی در رشته ی دو(بخش اول)

خمین زده شده است که هرساله حداقل 50 درصد دونده ها آسیب می بینند که بیشتر این آسیب ها ناشی از اعمال نیروی مکرر در مدت زمان طولانی است