loading..
سیدحسین صفاری
سیدحسین صفاری

سیدحسین صفاری

Quotes

مربی آموزشیار

گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده علوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد