loading..

در راستای تکریم ورزشکاران و متقاضیان ذین پس تغییرات و اصلاحات مربوط به بیمه ورزشی شامل : نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، سال تولد و جنسیت بصورت اینترنتی انجام خواهد شد، در این شیوه متقاضیان پس از ثبت تغییرات مورد درخواست بایستی حق الزحمه مربوطه را پرداخت و پس از یک روز کاری تغییرات اعمال خواهد شد.لازم به ذکر است اصلاحات کارت بصورت تلفنی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد و متقاضیان فقط بصورت حضوری و اینترنتی امکان ثبت درخواست را دارند.اتباع محترم بایستی نسبت به اعتبار کارت بیمه ورزشی خود اطمینان داشته باشند در غیر این صورت وجه پرداختی قابل عودت نمی باشد