loading..

کاربرد نوروتراپی در ورزش

نوروتراپی جها کاهش استرس قبل از مسابقات و افزایش عملکرد ورزشکاران بعد از آسیب دیدگی و حتی جهت افزایش راندمان ورزشکاران موثر است.