loading..
بابک عظیمی ثانوی
بابک عظیمی ثانوی

بابک عظیمی ثانوی

Quotes
  • عضو هیأت علمی دانشگاه
  • نماینده مدیران مراکز نوآوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی در پارک علم و فناوری
  • عضو فدراسیون جهانی مخترعان
دانشگاه فردوسی مشهد