loading..

کاربرد بادی کامپوزیشن

تجهیزات بادی کامپوزیشن و اسکن سه بعدی به متخصص تغذیه کمک میکند تا پارمترهای مهمی از بدن ورزشکار جهت ارائه برنامه غذایی بدست بیاورد.