loading..

آسیب های ورزشی در رشته ی دو -بخش دوم

هرکدام از رشته های ورزشی آسیب را به عنوان بخش جدانشدنی خود دارند که در یک رشته بیشتر و در رشته ای دیگر این مسئله کمتر است. و اما در مورد رشته ی دو ؛ تخمین زده شده است که هرساله حداقل 50 درصد دونده ها آسیب می بینند