loading..

پزشکان محترم جهت استفاده از خدمات زیر می بایست شماره نظام پزشکی را به عنوان نام کاربری و کد ملی را به عنوان رمز جهت دسترسی به فرم ها وارد نمایید ، همکارانی که هنوز نام کاربری و رمز ندارند باید فرم ثبت نام زیر را تکمیل نمایند بعد از 24 ساعت به ترتیب بالا رمز و نام کاربری برای آنها فعال می گردد.•           فرم ثبت نام پزشکان ورزشی

•           درخواست صدور مهر

•           کلاسهای های آموزشی ویژه پزشکان ورزشی