loading..

کمیسیون های تخصصی در صورتی که ورزشکار یا هر فرد متقاضی درخواست بررسی دقیق مشکلات درمانی را زیر نظر متخصصان مربوطه داشته باشد تا بهترین راهکار درمانی برای وی پیشنهاد شود میتواند با تکمیل فرم زیر نسبت به اعلام وضعیت عمومی اقدام نماید، بدیهی است شرح حال و وضعیت در کمیسیون مربوطه بررسی و پس از یک هفته گزارش در اپلیکیشن متقاضی بارگذاری می شود.


اعضای کمیسیون جهت ثبت درخواست کمیسیون تخصصی کلیک نمائید